^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Od pátku 24. července budou na území Libereckého kraje  platit nově zavedená opatření:

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) ve zdravotnických zařízeních, včetně lékáren a v zařízeních sociálních služeb.

Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje 1/2020 - ke stažení zde

v souvislosti s vydaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. března 2020, s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a v souladu s rozhodnutím vedení města Semily jsem rozhodl s účinností od pondělí 16. března 2020 o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Semily. Z důvodu ochrany obyvatelstva před nákazou uvedeným onemocněním a z důvodu zamezení shromažďování osob v uzavřených prostorách MěÚ jsou omezeny úřední hodiny MěÚ – návštěva MěÚ v úředních hodinách je možná pouze na základě předchozího telefonického objednání (zrušeno objednávání přes internet):

Číst dál: Omezení provozu Městského úřadu Semily

důležité !!! -   Vše podstatné naleznete v následujících přílohách - důležité !!! 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU - PŘILOHA

ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE


Městský úřad Semily, odbor dopravy povoluje provedení uzavírky silnice II/288 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/289 po křižovatku se silnicí č. III/2887 v období od 02.03.2020 do 30.10.2020 z důvodu stavebních prací při rekonstrukci této komunikace takto:

1) uzavírka – 02.03.2020 – 22.03.2020 s časovým omezením 7:00 – 17:00 průjezd povolen linkovým autobusům a vozidlům ISZ (před příjezdem do uzavřeného úseku použít světelné a zvukové signály)
2) Uzavírka 23.03.2020 – 30.10.2020 vjezd povolen pouze vozidlům stavby

za těchto podmínek:
a) s činností v uzavřeném úseku můţe být započato teprve tehdy, aţ jsou instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení,
b) pracovní místa (např. výkopová jáma) budou zabezpečena proti náhodnému pádu osob podle obecně závazných předpisů
c) vozidla IZS v případě nutnosti mohou v plné míře vyuţít jako objízdnou trasu silnici III/2895 nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci Cimbál – Podbozkov za dodrţení intervalu SSZ
d) pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni pouţívat reflexní vesty schváleného typu
e) po pominutí důvodu uzavírky budou ţadatelem odstraněny všechny dopravní značky a zařízení označující tuto uzavírku, obnoven normální provoz a bude proveden úklid silničního pozemku

Objížďka uzavřeného úseku silnice II/288 se se nařizuje:
Obousměrně pro veškerou dopravu od křiţovatky se silnicí č. II/289 a dále po této silnici do Příkrého, Škodějova na křiţovatku silnic č. II/289 a II/290 a dále po silnici II/290 do Vysokého nad Jizerou na křiţovatku se silnicí III/2887 a dále po této silnici přes obce Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, Roztoky u Semil, Jesenný do obce Bozkov.
Objízdná trasa pro vozidla do 16 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici do Ţelezného Brodu ke křiţovatce silnic II/288 a III/2881 a dále po této silnici na křiţovatku se silnicí II/282 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/282 a II/292 na silnici II/292 a dále po této silnici přes obce Pelechov a Proseč do Semil.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/288 a III/2888 v Podbozkově a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1928 a 1930 v k.ú. Bozkov do obce Cimbál na křiţovatku se silnicí II/288 a dále na silnici II/289. V úseku veřejně přístupné komunikace je provoz řízen kyvadlově SSZ

Vzhledem k uzavírce dojde také  ke změně jízdních řádů autobusové dopravy.

VJŘ_951_kácení_200302 [PDF, 400 kB]

VJŘ_930_200302 [PDF, 240 kB]