^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení


První písemná zpráva o podkrkonošské obci Bozkov pochází z roku 1356. Tehdy Havel Húba z Lemberka daroval klášteru Hradiště nad Jizerou kus lesa, ve kterém mniši založili farnost u Panny Marie v Bozkově. Koncem 14. století patřil Bozkov k navarovskému panství Valdštejnů, jehož dalšími významnými držiteli byli Smiřičtí ze Smiřic a od roku 1622 i sám Albrecht z Valdštejna. Co by úhradu za vojenské pohledávky získal Bozkov v roce 1635 hrabě Mikuláš Des Fours. V držení tohoto rodu zůstal Bozkov do roku 1748, kdy bylo semilské panství i s Bozkovem prodáno hraběcí rodině Caretto - Millesimo. V roce 1824 získali Bozkov sychrovští Rohanové. Roku 1923 byl Bozkov povýšen na městys.

První písemná zmínka o škole a učiteli sahá až do roku 1749. Nynější školní budova byla předána do užívání v květnu roku 1876. Za svou existenci prošla mnoha proměnami, ale stále slouží svému původnímu účelu. Kvalitní vedení a péče věnovaná obecné i mateřské škole je i důvodem k setrvání mladých rodin s dětmi v obci.

K historii Bozkova patří i Sejkorská kaplička, která se stala poutním místem. V jejím sousedství se nachází známá Masarykova vyhlídka, odkud je úchvatný pohled na Kozákov, Bozkov i na část Krkonoš. Právě z těchto míst se rozhlížel po krásách českých prezident T.G.Masaryk při své návštěvě Semil.

Málokdo ví, že páter Chvála v Raisově románu Zapadlí vlastenci, je vlastně bozkovský rodák Josef Alois Kouble. Vypovídá o tom pamětní deska na domě č.100 (dříve u pana Václava Lampy), kde se tento kněz dne 3. srpna 1825 narodil. Vedle humoristických statí neopomíjel ani další slovesnou tvorbu. Napsal např. sbírku epigramů "Zrnka české soli" a podařilo se mu zachytit nářečí Podkrkonoší v době, kdy opravdu žilo, naplněné rázovitými slovy, obraty a rčeními. Mapoval oblast od Držkova po Vrchlabí a od Semil po Příchovice. Páter Kouble patřil mezi vlastence, jejichž jména skutečně zapadla. V minulém století pomáhali udržet mezi lidem český jazyk a plnily svou vlasteneckou funkci. 

Obecní symboly

Kniha o historii Bozkova a kostela - ke stažení ZDE

Informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také InfZ)

 

1 Název Bozkov
2 Důvod a způsob založení Obec Bozkov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3 Organizační struktura

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce – 15 členů
- Kontrolní výbor – 3 členové
- Finanční výbor – 3 členové
Rada obce – 5 členů
Obecní úřad- Starosta- Místostarosta- Účetní

Příspěvkové organizace zřizované obcí

- Základní škola a Mateřská škola Bozkov

4 Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad obce Bozkov
Bozkov 270
51213 Bozkov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad obce Bozkov
Bozkov 270
4.3 Úřední hodiny

Pondělí..........8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Úterý.............8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Středa...........8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Pátek............8:00 - 12:00  13:00- 16:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad...............481 682 169

4.5 Čísla faxu Obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.obecbozkov.cz
4.7 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bz9an9g
5 Případné platby lze poukázat

112605944/0300

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6 00275611
7 DIČ CZ00275611
8 Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce (zpracován pro k.ú. a obec Bozkov) Do územního plánu je možné nahlížet na Obecním úřadě v Bozkově ,Obvodním stavebním úřadě v Semilech a Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Liberci.

Program rozvoje obce

Rozpočtový výhled obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9 Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
10 Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
12 Formuláře Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.
13 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14 Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
15 Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., a dle zákona 679/2016
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16 Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

 

18 Poskytnuté informace Poskytnuté informace zde

 

 

E-mailová adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 


Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv, určených Obecnímu úřadu v Bozkově, zasílaných pomocí e-mailu. Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.

Vůči úřadu lze činit úkony v elektronické podobě podle zák.č. 500/2004 Sb., Správní řád a zák. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Datové zprávy jsou přijímány v těchto formátech:

♦ txt, doc, xls, rtf, pdf, tif.

Datové zprávy doručené osobně nebo poštou, přijímáme pouze na těchto datových nosičích:

♦ CD, Disketa 3,5", USB

Datová zpráva, u které bude zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, bude na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod.

 

Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

E-podatelna obce Bozkov přijímá pouze elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

Chcete-li se s problematikou elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit zde:
- http://www.postsignum.cz/
http://www.ica.cz
http://www.mvcr.cz

Adresa pro osobní a poštovní příjem datových zpráv na datových nosičích:

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270
512 13 Bozkov

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 


Pracoviště CzechPOINT

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270

Telefon: 481 682 169
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba

po, út, st, pá

8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu.

CzechPOINT vydává tyto ověřené výpisy

 • Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví
  - podle čísla listu vlastnictví
  - podle čísla popisného
  - podle čísla parcely
  - částečné výpisy
 • Obchodní rejstřík
  - úplný výpis
  - výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 • Živnostenský rejstřík
 • Rejstřik trestů
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Insolvenční rejstřík
 • Bodový systém řidičů
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Zřízení datové schránky
 • Základní registry
 • Autorizovaná konverze dokumentů
  - z listinné do elektronické
  - z elektronické do listinné

Správní poplatky

Czech POINT není určen k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze. Poskytnutí výpisu je podle zákona o správních poplatcích stanovena takto: Výpis z rejstříku trestů - 50 Kč, ostatní výpisy - 100 Kč první strana, 50 Kč další strany.

Více a aktuálně o projektu CzechPOINT naleznete na: www.czechpoint.cz