^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Semily, odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení
§ 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a), zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále je silniční zákon) a jako
místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl
podle ustanovením § 24 odst. 2 silničního zákona, § 39 odst. 4 vyhlášky MDS č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále je prováděcí vyhlášky) a § 67
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
úřad) na žádost společnosti ÚAMK - SDRUŽENÍ ČESKÉHO AUTOSPORTU,
Vrážská 1498, Radotín, 153 00 Praha, IČO 72035935 ve věci zastoupená
Eduardem Paterou – předsedou spolku takto:
p o v o l u j e
a) provedení úplné uzavírky silnice II/288 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/2887
po křižovatku se silnicí č. III/2889 ve dnech 29.07.2023 – 30.07.2023 s časovým
omezením od 08:00 – 18:00 hod. z důvodu pořádání sportovně motoristické akce
„Závody do vrchu Cimbál 2023“
b) provedení úplné uzavírky silnice III/2889 v úseku od křižovatky se silnicí II/288 po
začátek obce Spálov ve dnech 29.07.2023 – 30.07.2023 s časovým omezením od
08:00 – 18:00 hod. z důvodu pořádání sportovně motoristické akce „Závody do
vrchu Cimbál 2023“

 

Celé rozhodnutí: zde

objizdné trasy: zde