^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení


Svoz komunálního odpadu: Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2021

Poplatky: Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května příp. do 31.října. Poplatek za psy je splatný do 31. března.

Vodné: Cena vodného a stočného pro odečtové období 2020/2021.


 

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Omezení úředních hodin obecního úřadu.

V důsledku vyhlášení nouzového stavu

a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 994 (398/2020 Sb.)

jsou od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 úřední hodiny Obecního úřadu v Bozkově stanoveny takto:

pondělí           9-12 a 14-16 hodin

středa             9-12 a 14-16 hodin

Pro kontakt s obecním úřadem využívejte především telefonickou a emailovou komunikaci.

(tel: 481682169, mobil starosta: 724 180 473, mobil účetní: 734 203 394,

e-mail: obec@obecbozkov.cz)

Osobní návštěvu na úřadě využívejte pouze pro naléhavou a neodkladnou úřední záležitost.

Pro platby poplatků využívejte bezhotovostní převody.


Od 23.3.2020 je  přesunut provoz ordinace pouze do ordinace v Semilech.

 K ošetření je nutné se objednat.

Ordinační hodiny praktického lékaře (MUDr. Jitka Mečířová) a aktuální informace o jejich změnách na: www.mudrmecirova.cz

důležité !!! -   Vše podstatné naleznete v následujících přílohách - důležité !!! 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU - PŘILOHA

ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE


Městský úřad Semily, odbor dopravy povoluje provedení uzavírky silnice II/288 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/289 po křižovatku se silnicí č. III/2887 v období od 02.03.2020 do 30.10.2020 z důvodu stavebních prací při rekonstrukci této komunikace takto:

1) uzavírka – 02.03.2020 – 22.03.2020 s časovým omezením 7:00 – 17:00 průjezd povolen linkovým autobusům a vozidlům ISZ (před příjezdem do uzavřeného úseku použít světelné a zvukové signály)
2) Uzavírka 23.03.2020 – 30.10.2020 vjezd povolen pouze vozidlům stavby

za těchto podmínek:
a) s činností v uzavřeném úseku můţe být započato teprve tehdy, aţ jsou instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení,
b) pracovní místa (např. výkopová jáma) budou zabezpečena proti náhodnému pádu osob podle obecně závazných předpisů
c) vozidla IZS v případě nutnosti mohou v plné míře vyuţít jako objízdnou trasu silnici III/2895 nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci Cimbál – Podbozkov za dodrţení intervalu SSZ
d) pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni pouţívat reflexní vesty schváleného typu
e) po pominutí důvodu uzavírky budou ţadatelem odstraněny všechny dopravní značky a zařízení označující tuto uzavírku, obnoven normální provoz a bude proveden úklid silničního pozemku

Objížďka uzavřeného úseku silnice II/288 se se nařizuje:
Obousměrně pro veškerou dopravu od křiţovatky se silnicí č. II/289 a dále po této silnici do Příkrého, Škodějova na křiţovatku silnic č. II/289 a II/290 a dále po silnici II/290 do Vysokého nad Jizerou na křiţovatku se silnicí III/2887 a dále po této silnici přes obce Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, Roztoky u Semil, Jesenný do obce Bozkov.
Objízdná trasa pro vozidla do 16 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici do Ţelezného Brodu ke křiţovatce silnic II/288 a III/2881 a dále po této silnici na křiţovatku se silnicí II/282 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/282 a II/292 na silnici II/292 a dále po této silnici přes obce Pelechov a Proseč do Semil.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/288 a III/2888 v Podbozkově a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1928 a 1930 v k.ú. Bozkov do obce Cimbál na křiţovatku se silnicí II/288 a dále na silnici II/289. V úseku veřejně přístupné komunikace je provoz řízen kyvadlově SSZ

Vzhledem k uzavírce dojde také  ke změně jízdních řádů autobusové dopravy.

VJŘ_951_kácení_200302 [PDF, 400 kB]

VJŘ_930_200302 [PDF, 240 kB]